S T A N O V Y

Občanského sdružení

Tlapky Mochov

První část

Název a sídlo, působnost a charakter sdružení

1) Název sdružení je O. S. Tlapky Mochov

2) Sídlem sdružení je Mochov, Dr. Nejedlého 279, okr. Praha- východ

3) Sdružení působí na celém území České republiky, sdružení se nečlení na organizační jednotky – celé sdružení je místně příslušnou organizační jednotkou

4) Charakter sdružení – sdružení je občanské sdružení založené podle zákona č. 83/1990 Sb., v němž se sdružují ochránci koček a zastánci potřeby kastrace koček

 

Druhá část

Poslání (činnost) sdružení

Cíle sdružení jsou :

 • O.S. Tlapky Mochov je dobrovolné, nezávislé, sdružující fyzické osoby (členy), které spojuje společný a aktivní zájem o ochranu zvířat a péči o opuštěná zvířata. Ve své činnosti se řídí právním řádem České republiky a těmito stanovami.
 • Hlavní náplní O.S. Tlapky Mochov je organizace a poskytování pomoci opuštěným, toulavým, poraněným a nemocným zvířatům, především kočkám. Zejména v podobě veterinární péče, poskytnutí azylu a materiální pomoci na dobu trvalou či nezbytně nutnou.
 • Cílem O.S. Tlapky Mochov je poskytování konkrétní pomoci potřebným kočkám. Všestranná péče o nalezená, opuštěná a zatoulaná zvířata- především kočky.
 • Podpora odpovědného vztahu ke zvířatům, a rozvoj dobrovolnické pomoci v péči o zvířata
 • Kastrace toulavých a opuštěných zvířat, je důležité omezit nekontrolovatelné množení těchto zvířat, která potřebují pomoc.
 • Socializace zvířat- individuální péče
 • Léčba- u zdravých zvířat minimálně odčervení a vakcinace
 • Hledání domova- nalezení vhodného majitele pro zvíře

 

 

Třetí část

Náplň a Formy činnosti

1) Náplň činnosti odpovídá cílům sdružení

2) Hlavní formou dosahování cílů sdružení je poskytování obecně prospěšných činností v oblastech ochrany života a zdraví koček, zejména bezprizorných, zejména pak :

 • osvětová činnost ohledně kastrací koček
 • zajišťování kastrací
 • poskytování pomoci, informací a poradenství majitelům koček
 • kooperace s jinými sdruženími majícími za svůj hlavní cíl ochranu koček
 • poskytování péče nalezeným a odloženým kočkám
 • zajištění veterinární péče pro kočky
 • zajištění odchytů plachých koček a jejich následné kastrace a eventuelně vypuštění zpět do lokality odchytu
 • soustřeďování a poskytování informací (uvnitř sdružení i vně)
 • účast při jednáních a řízeních s volenými i správními orgány
 • organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení

3) Další formy a konkretizaci činnosti stanoví členská schůze.

 

Čtvrtá část

Práva a povinnosti dobrovolníků

 1. Dobrovolník má právo:
  1. Žádat o informace spjaté s činnostmi, kterými bude jako dobrovolná osoba pověřen
  2. Vydávat se za dobrovolníka O. S. Tlapky Mochov
  3. Účastnit se členských schůzí
  4. Kdykoliv po dohodě se členy výboru nebo revizní komise, nahlédnout do hospodaření O. S. Tlapky Mochov
 2. Dobrovolník má povinnost:
  1. Poskytnout výboru kontakt a základní údaje (jméno, příjmení, adresa, telefon, email) a neprodleně nahlásit jakoukoliv změnu těchto údajů
  2. Chovat se tak aby nepoškodil dobré jméno O. S. Tlapky Mochov
 3. Dobrovolník nesmí
  1. Vydávat se za člena O. S. Tlapky Mochov
  2. Pořádat jménem O. S. Tlapky Mochov veřejné akce a sbírky

Práva a povinnosti členů sdružení

 1. Člen má právo:
  1. Účastnit se činnosti O. S. Tlapky Mochov a jeho orgánů a být o této činnosti informován
  2. Účastnit se členských schůzí, volit orgány O. S. Tlapky Mochov a být do nich volen
  3. Předkládat návrhy, podměty a připomínky k činnosti
  4. Podílet se na stanovování cílů a forem činnosti
  5. Kdykoliv po dohodě se členy výboru nebo revizní komise, nahlédnout do hospodaření O. S. Tlapky Mochov
 2. Člen má povinnost:
  1. Dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli a svou aktivní činností naplňovat cíle O. S. Tlapky Mochov
  2. Poskytnout výboru kontakt a základní údaje dle přihlášky člena( jméno, příjmení, telefon a email) a neprodleně nahlásit jakoukoliv změnu těchto údajů
  3. Platit členské příspěvky, které jsou stanoveny v minimální výši 200,- Kč za kalendářní rok
  4. Svědomitě vykonávat funkce v orgánech O. S. Tlapky Mochov
  5. Dbát na to, aby nebyly poškozovány zájmy a dobré jméno O. S. Tlapky Mochov

 

Pátá část

Orgány sdružení

Orgány O. S. Tlapky Mochov jsou:

 1. Členská schůze
 2. Výbor a předseda
 3. Revizní komise

Členská schůze

 1. Členská schůze je nejvyšším orgánem O. S. Tlapky Mochov, který se schází podle potřeb, nejméně jednou ročně, aby:
  • Schválila případné změny stanov
  • Zvolila na tříleté funkční období nejméně tříčlenný výbor O. S. Tlapky Mochov, případně tento výbor odvolala
  • Zvolila nejméně tříčlennou revizní komisi
  • Schválila zprávu o činnosti a revizní zprávu za předchozí období
  • Schválí revizní zprávu
  • Určila koncepci činnosti O. S. Tlapky Mochov na další období
  • Zvolila čestné členy, rozhodla o vyloučení člena O. S. Tlapky Mochov
  • Rozhodla o zániku O. S. Tlapky Mochov a majetkovém vypořádání
 2. Členskou schůzi vyvolává výbor pomocí emailových adres nebo telefonů všech členů O. S. Tlapky Mochov. Termín členské schůze musí být zveřejněn na webových stránkách O. S. Tlapky Mochov a to minimálně 7 dní před jejím konáním
 3. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů O. S. Tlapky Mochov, nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá výbor nejpozději do jednoho měsíce (ale ne dřív než za 5 dní) náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníhodná bez ohledu na počet přítomných členů.
 4.  Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním, pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny hlasů přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.
 5. Činnost O. S. Tlapky Mochov mezi členskými schůzemi řídí výbor, který si volí ze svého středu předsedu, jednatele a revizora.
 6. Jménem O. S. Tlapky Mochov jedná jeho předseda, případně jednatel nebo písemně pověření členové.
 7. Členskou schůzi svolá výbor také, požádá-li o to (písemně) 1/10 členů O.S. Tlapky Mochov, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.
 8. Členskou schůzi svolá výbor také, požádá-li o to revizní komise O. S. Tlapky Mochov a to ve lhůtě 1 týdne, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 

 

 

Výbor a předseda sdružení, jednání jménem sdružení

 1. Výbor O. S. Tlapky Mochov je nejméně tříčlenný a nejvíce sedmičlenný. Jeho funkčním období jsou tři roky. Ze svého středu volí předsedu. Činnost výboru O. S. Tlapky Mochov řídí předseda, jeho hlas rozhoduje v případě rovnosti hlasů.
 2. Výbor řídí O. S. Tlapky Mochov v období mezi členskými schůzemi. Schůze výboru je ohlášena nejméně 7 dní předem na webových stránkách O. S. Tlapky Mochov (pokud nejde o projednání naléhavé žádosti) je volně přístupná všem členům O. S. Tlapky Mochov. Při svolání schůze výboru v naléhavém případě, musí být členové O. S. Tlapky Mochov o důvodech a výsledcích jednání informováni na webových stránkách O. S. Tlapky Mochov do 3 pracovních dnů po proběhnutí schůze. Výbor na nejbližší schůzi:
  • Projedná věc, požádá-li o to člen O. S. Tlapky Mochov
  • Připravuje zprávu o činnosti za minulé období, návrh rozpočtu na další období, případné změny stanov, návrh cílů další činnosti
 3. Funkce ve výboru se může člen vzdát písemnou žádostí zaslanou výboru, přičemž ještě následující měsíc do doručení žádosti výboru musí vykonávat svou funkci
 4. Členové výboru pracují pro O. S. Tlapky Mochov bez nároku na jakoukoli mzdu a finanční nebo materiální odměnu
 5. Výbor je povinen posoudit finanční výhodnost pořízení materiální pomoci a nadpoloviční většinou rozhodnout o její konkrétní podobě
 6. Předseda je statutárním orgánem O. S. Tlapky Mochov, jménem O. S. Tlapky Mochov dále jednají jednatel a výborem písemně pověření členové výboru a členové O. S. Tlapky Mochov. Tyto osoby jednají jménem O. S. Tlapky Mochov

Dále je předseda oprávněn:

 • Jednat jménem O. S. Tlapky Mochov
 • Zplnomocnit člena O. S. Tlapky Mochov jednat jménem O. S. Tlapky Mochov   pro kočky na dobu nezbytně nutnou( musí k tomuto kroku získat většinový elektronický souhlas výboru).
 • Svolávat a vést schůze O. S. Tlapky Mochov
 • Jednatel je oprávněn zastupovat předsedu v případě, že tento je více jak měsíc neschopen vykonávat svou funkci( zahraniční cesta, nemoc apod.)  O této skutečnosti musí neprodleně informovat výbor

 

Revizní komise

 1. Revizní komise je kontrolním orgánem. Kontroluje činnost O. S. Tlapky Mochov především jeho hospodaření a plnění rozhodnutí členské schůze, jeho funkčním období je jeden rok. Do jednočlenné revizní komise smí být zvolen člen z výboru.
 2. Připravuje revizní zprávy a posudek návrhu zprávy o činnosti O. S. Tlapky Mochov, tyto předkládá členské schůzi.
 3. Pokud zjistí revizní komise pochybení, je povinna svolat členskou schůzi, která rozhodne o opatření vedoucích k opravě

Šestá část

Právní subjektivita a zásady hospodaření

 1. O. S. Tlapky Mochov je registrován jako samostatný právní subjekt
 2. Hospodaření O. S. Tlapky Mochov je zabezpečeno podle předpisů a směrnic platných pro občanské sdružení.
 3. O. S. Tlapky Mochov je neziskovou organizací. Případné příjmy budou tvořit členské příspěvky, dary, dotace a granty a budou používány na činnost sdružení. O. S. Tlapky Mochov může uzavřít smlouvu o spolupráci s právnickou osobou pro finanční zajištění svých aktivit.
 4. Za hospodaření O. S. Tlapky Mochov je odpovědný výbor. Případné pokuty není dovoleno hradit z prostředků O. S. Tlapky Mochov
 5. O. S. Tlapky Mochov smí provozovat pouze jeden bankovní účet pro účely shromažďování finančních prostředků pro provozování hlavní náplně činnosti, další účty smí být provozovány pouze pro veřejné sbírky
 6. Finanční prostředky O. S. Tlapky Mochov pro kočky lze použít pouze:
 • Za účelem materiální pomoci potřebným kočkám případně jiným zvířatům
 • K úhradě za krmiva, steliva a další potřeby potřebným kočkám případně jiným zvířatům
 • K úhradě prostředků na budování karanténních klecí a prostor
 • K úhradě nákladů za veterinární služby
 • K úhradě nákladů za léky a lékařský materiál potřebným kočkám případně jiným zvířatům
 • K úhradě bankovních poplatků
 • K propagaci a reklamě
 • K úhradám spojeným s jednáním na úřadech ( notářské ověření písemnosti, kolky atd.)

Sedmá část

Zánik sdružení

 1. O. S. Tlapky Mochov zaniká
 • Dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením jiným sdružením na základě rozhodnutí členské schůze
 • Rozhodnutí Ministerstva vnitra
 1. Zaniká-li O. S. Tlapky Mochov, rozhodne současně členská schůze o způsobu majetkového vypořádání

 

Osmá část

Závěrečná ustanovení

 1. O. S. Tlapky Mochov může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád sdružení
 2. O. S. Tlapky Mochov má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

V Mochově  10. 6. 2012